Auditiv skanning?

Med anledning av artikeln ” Familjen: Assistenterna tog över Åsas liv” i Dagens Nyheter 7 januari 2019 vill DART Kommunikations- och dataresurscenter göra några förtydliganden kring auditiv skanning.

Ett styrsätt, ingen kommunikationsmetod i sig
Auditiv skanning är ett pek- och styrsätt, alltså ett sätt att få åtkomst till ett ordförråd för att uttrycka sig om man har svårt att tala. Några exempel på andra styrsätt är ögonstyrning, joystick och direktpekning med hand eller fot. Ett styrsätt är ingen kommunikationsmetod i sig. Det krävs även ett språkligt innehåll som används på ett systematiskt sätt.

När en person använder auditiv skanning läser kommunikationspartnern upp alternativ enligt en fast struktur som finns i listor/kartor med bokstäver/ord/fraser/symboler/bilder på en tavla, i ett textdokument eller i en kommunikationsbok. Personen bekräftar eller förkastar de upplästa alternativen för att formulera sitt yttrande. När ett alternativ förkastas går kommunikationspartnern vidare till nästa alternativ.

Auditiv skanning kan även användas för att aktivera val i ett datorbaserat kommunikationshjälpmedel med talsyntes eller inspelat tal.

Fast struktur viktig för att möjliggöra autonom kommunikation
En viktig målsättning i arbetet med att utöka en persons kommunikationsmöjligheter är att personen ska få möjlighet att uttrycka sig så självständigt som möjligt och utifrån sina egna tankar. För att detta ska bli möjligt vid auditiv skanning är det mycket viktigt att det språkliga innehållet har en fast struktur och att alternativen läses upp i samma ordning varje gång.

Inte samma sak som att svara på frågor
Auditiv skanning ska inte förväxlas med att svara på ja/nej-frågor. Att svara på en fråga innebär att du tar ställning till just den frågan som kommunikationspartnern tänkt ut, inte att det var det du hade tänkt säga.

Rätt använt kan auditiv skanning vara en väldigt viktig del i en persons uttrycksförmåga, för den som har behov av detta styrsätt.