Till minnet av Ulf Lekemo


Med sorg och saknad har vi på DART nåtts av meddelandet om Ulf Lekemos hastiga bortgång. Ulf var en man som var högst aktiv in i det sista (bl a inom PRESS-projektet) och som betytt oerhört mycket för hjälpmedelsområdet - i synnerhet för personer med rörelse- och flerfunktionshinder, inte minst vad gäller rätten till kommunikation. Ulf var som chef för RPH-RH (Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel - inom SIL, Statens institut för läromedelsfrågor), senare SIH Läromedel - rh  (som senare blev en av Läromedelsenheterna inom SIT och SPSM ) en pionjär inom hjälpmedel/läromedel fr a inom skolområdet. Under hans tid låg den verksamheten knuten till Bräcke Östergård och Bräcke Diakoni i Göteborg, där också DART föddes. Hans betydelse som föregångsperson och inspiratör för att förverkliga rättigheter och möjligheter för personer med funktionshinder sträckte sig långt vidare än hans direkta arbetsområde. Vi vill här inskränka oss till att nämna några få exempel som ligger oss extra nära inom DART:

Ulf Lekemo var den person som tog initiativet till att blissymbolspråket snabbt kom att introduceras för alternativ och kompletterande kommunikation i Sverige i slutet av 1970-talet. Det var han som uppmuntrade och hela vägen stöttade sin medarbetare Britt Amberntson att kunna ta det övergripande ansvaret för arbetet med bliss i Sverige, och också i betydande mån internationellt.

Ulf var också som chef för RPH-RH och SIH läromedel (rh) nyckeln till det kreativa arbete med utveckling av tillgänglighetsprogramvara för datorer som inleddes i nära samarbete med bl a ACE Centre i Oxford (via Eive Landin, undertecknad m.fl). Jag sitter just i dagarna och arbetar med den nya manualen till senaste version 6 för det fria programmet Special Access to Windows (SAW 6) som kom till i detta samarbete i sin första version vid skiftet mellan 1980- och 90-talen.

Ulf var i sin roll i styrelsen för Bräcke Östergård drivande och ett ständigt och entusiastiskt stöd i samband med etablerandet av DART som ett regionalt dataresurscenter 1988. Det var i själva verket den alltid spirituelle och påhittige Ulf som myntade vårt namn "DART" (som förkortning för "dataresursteam").

Vi känner djup tacksamhet gentemot Ulf Lekemo och hans insatser, och hans roll som förebild inom det område där vi också verkar. Vi är förpliktigade att efter bästa förmåga föra arvet efter hans gärning vidare.

DART-teamet, genom Mats Lundälv

(Vi hedrar minnet av Ulf genom en gåva till Bräcke Diakonis verksamhet i Rumänien "si tu barnhabilitering" bankgiro 371-1629, samt till Blissymbolics Communication International (BCI) - bankgiro 721-0503)