Kom HIT Flykting

mars 2016-december 2018

Nyckelord
Kommunikation, Information, Bildstöd, Sjuk- och tandvård, Människor på flykt

Finansiering
Statsbidrag via Regionstyrelsen, Västra Götlandsregionen (VGR)

Samverkande parter
Koncernstab Kommunikation och externa relationer och DART – Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, VGR

Referensgrupp
•    Asyl- och flyktingfrågor Folktandvården, VGR
•    Avdelning mänskliga rättigheter, VGR
•    1177 Vårdguiden, VGR
•    Flyktingmedicinska mottagningen Närhälsan Göteborg
•    Kommunikationsenheten Västmanland
•    Koncernstab Kommunikation och externa relationer, VGR
•    Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR
•    Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
•    Regional samordnare hälso-och sjukvårdsfrågor asylsökande och nyanlända, Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
•    Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, Stockholm

Bakgrund
Under 2015 kom ett stort antal människor på flykt till Sverige. Situationen innebar ökade krav vad gäller språk och kommunikation inom vården.

Projektet startade 1 mars 2016 och pågår t o m 31 december 2018.

Syfte
Syftet med projektet är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt.

Målgrupp
Personal samt barn, ungdomar och vuxna på flykt som söker vård.

Metod
Vi genomför aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartlägger behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter. Därefter tillverkar vi informations- och kommunikationsmaterial till verksamheterna.

Resultat
Målet är att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt ska kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Produkter
En webbresurs med nedladdningsbart informations- och kommunikationsmaterial kopplat till olika verksamheter samt filmer av användning och intervjuer tas fram: www.kom-hit.se/flykting. Här kommer det också att finnas länkar till andra relevanta språkresurser. Bildstödsresursen bildstod.se utvecklas med exempelvis en ny bildstödsmall, engelsk text och möjligheten att ha flera textrader på en bild. Vi ser också över vokabulär och bilder för hälso-, sjukvård och tandvård. Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård har projektet tagit fram normmedvetna bilder på människor i olika åldrar med olika kön och yrken. Bilderna finns fritt tillgängliga i bildstod.se.

Projektledare
Projektägare: Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör VGR
Projektledare: Ulrika Ferm ulrika.ferm@vgregion.se, 0707850210
Projektmedarbetare och kontaktperson: Logoped Susanne Bäckström susanne.backstrom@vgregion.se, 0700822668

Övriga medarbetare
Lorna Bartram (projektsekreterare), Sandra Derbring (datalingvist och tekniker), Josefin Hansson (logoped), Ingela Jakobsson (sjuksköterska), Katarina Mühlenbock (forskare och datalingvist), Ingrid Mattsson Müller (logoped), och Gunilla Thunberg (forskare och logoped).