Doktorander på Dart

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema | Doktorander


Forsknings- och utvecklingsarbetet är alltid starkt på Dart. Bland våra medarbetare har vi både redan disputerade och pågående doktorander. Nedan presenteras de som för närvarande går sin doktorandutbildning.

Margret Buchholz, specialist i arbetsterapi

Margret disputerar 18 januari 2019!

Margrets avhandling och disputation

Margret Buchholz är doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för Hälsa och rehabilitering. Hennes doktorandprojekt är inriktat mot hur personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan och skulle kunna använda sig av fjärrkommunikation.

Fjärrkommunikation inbegriper alla sätt att kommunicera med andra på avstånd såsom telefoni, sms, e-post, videosamtal, sociala medier och olika typer av meddelandetjänster.

Att kunna använda fjärrkommunikation på något sätt är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle och användningen ökar stadigt. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har stora begränsningar i tillgången till fjärrkommunikation och anpassningar av tekniken och olika typer av stöd behövs för att möjliggöra delaktighet för dem.

Margret är legitimerad arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi och har en specialisttjänst på DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Där arbetar hon kliniskt, som kursledare och föreläsare samt i flera projekt med inriktning mot kommunikation och teknik.

Publikationer i doktorandprojektet

Buchholz M, Mattson Müller I, Ferm U. (2013). Text messaging with pictures and speech synthesis for adolescents and adults with cognitive and communicative disabilities – professionals’ views about user satisfaction and participation. Technology and Disability, 25(2):11.

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. (2017). “That is how I speak nowadays” – experiences of remote communication among persons with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-12.

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. (2018). Support persons’ views on remote communication and social media for people with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-9. http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2018.1529827 (Open access)


Amanda Nyberg, logoped

Amanda Nyberg är doktorand vid Centre for Augmentative and Alternative Communication vid Pretorias universitet i Sydafrika. Hennes avhandlingsarbete handlar om att utveckla och utvärdera ett våldsförebyggande program för barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Barn med funktionsnedsättning är 3-5 gånger mer utsatta för våld än barn utan funktionsnedsättning. Begreppet våld inkluderar alla former av fysisk och emotionell misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller möjlig skada för barnets hälsa, utveckling eller värdighet (WHO). Flera organisationer, såsom WHO och FN, lyfter fram förebyggande arbete som särskilt viktigt för att minska risken att barn utsätts för våld.

Tidigare forskning visar att våldsförebyggande program som genomförs i skolmiljö ofta har god effekt, men mycket litet forskning har gjorts på att använda våldsförebyggande program tillsammans med barn med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter trots deras sårbarhet för att utsättas för våld.

Amanda är legitimerad logoped och arbetar på DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Hon är projektledare för Arvsfondsprojektet Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld och arbetar också kliniskt och som föreläsare.