Doktorander på Dart

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema | Doktorander


Forsknings- och utvecklingsarbetet är alltid starkt på Dart. Bland våra medarbetare har vi både redan disputerade och pågående doktorander. Nedan presenteras de som för närvarande går sin doktorandutbildning.

Margret Buchholz, specialist i arbetsterapi

Margret disputerar 18 januari 2019!

Margrets avhandling och disputation

Margret Buchholz är doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för Hälsa och rehabilitering. Hennes doktorandprojekt är inriktat mot hur personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan och skulle kunna använda sig av fjärrkommunikation.

Fjärrkommunikation inbegriper alla sätt att kommunicera med andra på avstånd såsom telefoni, sms, e-post, videosamtal, sociala medier och olika typer av meddelandetjänster.

Att kunna använda fjärrkommunikation på något sätt är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle och användningen ökar stadigt. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har stora begränsningar i tillgången till fjärrkommunikation och anpassningar av tekniken och olika typer av stöd behövs för att möjliggöra delaktighet för dem.

Margret är legitimerad arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi och har en specialisttjänst på DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Där arbetar hon kliniskt, som kursledare och föreläsare samt i flera projekt med inriktning mot kommunikation och teknik.

Publikationer i doktorandprojektet

Buchholz M, Mattson Müller I, Ferm U. (2013). Text messaging with pictures and speech synthesis for adolescents and adults with cognitive and communicative disabilities – professionals’ views about user satisfaction and participation. Technology and Disability, 25(2):11.

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. (2017). “That is how I speak nowadays” – experiences of remote communication among persons with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-12.

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. (2018). Support persons’ views on remote communication and social media for people with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-9. http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2018.1529827 (Open access)


Amanda Nyberg, logoped

Amanda Nyberg är doktorand vid Centre for Augmentative and Alternative Communication vid Pretorias universitet i Sydafrika. Hennes avhandlingsarbete handlar om att utveckla och utvärdera ett våldsförebyggande program för barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Barn med funktionsnedsättning är 3-5 gånger mer utsatta för våld än barn utan funktionsnedsättning. Begreppet våld inkluderar alla former av fysisk och emotionell misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller möjlig skada för barnets hälsa, utveckling eller värdighet (WHO). Flera organisationer, såsom WHO och FN, lyfter fram förebyggande arbete som särskilt viktigt för att minska risken att barn utsätts för våld.

Tidigare forskning visar att våldsförebyggande program som genomförs i skolmiljö ofta har god effekt, men mycket litet forskning har gjorts på att använda våldsförebyggande program tillsammans med barn med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter trots deras sårbarhet för att utsättas för våld.

Amanda är legitimerad logoped och arbetar på DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Hon är projektledare för Arvsfondsprojektet Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld och arbetar också kliniskt och som föreläsare.

Sofia Wallin, logoped

Sofia Wallin är logoped på Dart och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, inom forskarskolan med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer.

Sofias doktorandprojekt handlar om KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö, en intervention som riktar sig till pedagogisk verksamhet. Grundtanken i KOMPIS är att i högre grad tillgodose rätten till kommunikation genom att skapa en kommunikativ miljö där kommunikation med AKK används som en naturlig del i skola och förskola. Huvudfokus ligger på användning av pekprat, dvs. att samtalspartnern stödjer sitt tal genom att peka på bilder, föremål och/eller talande hjälpmedel/appar. Med fördel kombineras detta med tecken som AKK (TAKK). KOMPIS startade som ett projekt 2009 och sedan dess har KOMPIS handledarutbildning om två heldagar funnits i Darts ordinarie kursutbud. Efter genomgången handledarutbildning genomför KOMPIS-handledaren en studiecirkel för all personal i verksamheten, om sammanlagt 14 timmar. Här kan du ladda ner en informationsbroschyr om KOMPIS.

Sofia påbörjade sin forskarutbildning i mars 2018 och arbetar samtidigt med kliniskt arbete på Dart om 20 %. Nu har forskningsprojektet kommit till den fas då det är dags att rekrytera skolor till projektet. Skolorna deltar kostnadsfritt i KOMPIS-interventionen. Läs mer om rekryteringen här.