AKKTIV

AKK- Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Detta projekt leds av Gunilla Thunberg på DART och bedrivs i samarbete med Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Det består av två olika delprojekt: ett utvecklingsprojekt och ett utvärderingsprojekt. Utvecklingsprojektet påbörjades 2005 med stöd av TSIB (Tvärvetenskapliga Sällskapet i Barnneuropsykologi) och inom ramen för detta har två kurser utvecklats: grundkursen KomIgång omfattar åtta grupptillfällen medan den frivilliga fortsättningskursen KomHem innehåller fem gruppträffar och däremellan videofilmning i hemmet. Utvärderingsprojektet påbörjades i pilotform 2005 med stöd av Handikappkommittén i Västragötalandsregionen. Ett magisterarbete i logopedi författat av Elin Karlsson och Maria Melltorp 2006 redovisar bakgrunden till AKKTIV och förstås resultaten av den första utvärderingen. Du hittar detta här.

Efter att ha bedrivit kurserna i pilotform i två år kör vi nu i fastare former. Kurserna erbjuds vid Resursverksamheten i Göteborg men också vid Habiliteringen i Södra Älvsborg. Utvärderingsprojektet har fått utökade medel från handikappkommittén och kommer att fokusera tre delområden: samspel mellan barn och förälder, barnens utveckling samt hur föräldrarnas upplevelse av sitt föräldraskap påverkas. Forskningen inom dessa tre områden leds respektive av Ulrika Ferm, Gunilla Thunberg (logopeder och filosofie doktorer vid DART) samt Malin Broberg Olsson (psykolog, lektor och filosofie doktor vid Psykologiska Institutionen).

Utvecklingsprojektet fortskrider också med stöd av Allmänna Arvsfonden och i samarbete med intresseorganisationerna FA, RBU, FUB i Göteborg. Under en tvåårsperiod kommer materialet som utvecklats i projektet dels att ses över och göras mer tilltalande och proffsigt, men också utökas med undervisningsfilm, en kursbok/häfte samt ett koncept för kravprofil och utbildning av fler AKKTIV-kursledare. Syftet är att kurserna skall kunna spridas till habiliteringar och andra verksamheter för barn med kommunikationssvårigheter i hela Sverige.

Material

Här kan du ladda ner lite olika KomIgång-kartor

Här finns magisteruppsatser i logopedi - flera av dem utgår ifrån AKKTIV-projektet

Här hittar du kursboken som används under AKKtiv-utbildningarna.