ETNAEuropean Thematic Network on Assistive Information Technologies

Finansiering
Projektet delfinansierades av EUs Policy Support Programme - Competitiveness and Innovation Framework Programme

Bakgrund
Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) kan vara en stark drivkraft för inkludering och livskvalitet. Den kan bidra med särskilda fördelar för personer med funktionsnedsättningar, genom att undanröja hinder för delaktighet i vardagslivets aktiviteter. Men att säkerställa god tillgång till IKT-baserade hjälpmedel i form av produkter, system eller tjänster är inte enkelt. Informationen är ofta ofullständig, utspridd och svåråtkomlig, eller kan helt enkelt saknas. ETNA, ett s.k. ”Tematiskt nätverksprojekt” som startades i januari 2011, syftade till att angripa dessa problem. ETNA var ett europeiskt s.k. ”Tematiskt nätverksprojekt” som inkluderade 23 ledande institutioner från 13 länder. Det arbetade under 3 år med att etablera en bred och lättillgänglig webbportal för IKT-baserade hjälpmedelsprodukter,tillgängliga lösningar och tjänster.

Syfte/Resultat:

ETNA syftade till att under 3 år, med start i januari 2011, arbeta med att etablera en bred webbportal för IKT-baserade hjälpmedelsprodukter, tillgängliga lösningar och tjänster. Konkret förverkligades detta i form av en omfattande uppdatering och breddning av det existerande europeiska informationsnätverket kring tekniska hjälpmedel, EASTIN - www.eastin.eu.

ETNA-projektet har för gemensamma mål samarbetat med det parallellt löpande tematiska nätverksprojektet ATIS4all - www.atis4all.eu

Projektet genomförde framgångsrikt en större uppdatering och komplettering av struktur och innehåll i EASTIN:s informationsresurs. Detta innefattar en komplett svensk översättning av gränssnitt och terminologi. Detta gäller dock givetvis inte de konkreta data om hjälpmedel som hittas vid sökningar, eftersom dessa kommer från de i EASTIN ingående nationella databaserna, och där Sverige dessvärre saknas. Detta är en angelägen brist att åtgärda framöver! DART har också bidragit med en komplettering av information om fri programvara med öppen källkod inom hjälpmedelsområdet, kopplat till OATSoft (Open Source Assistive Technology Software) och Open Accessibility Everywhere Group.

Projektledare:
Projektet samordnades av ”the Biomedical Technology Department (Polo Tecnologico)” vid ”Don Carlo Gnocchi Foundation”, baserat i Milano, Italien - www.dongnocchi.it.

Kontaktperson:
Renzo Andrich - randrich@dongnocchi.it.

Kontaktperson på DART:
Mats Lundälv, mats.lundalv@vgregion.se, Tel. 0705-298093.

För ytterligare information om ETNA, se: www.etna-project.eu.