Föräldrastödsprojektet 16-25


Finansiering
Föräldrastödsprojektet 16-25 finansieras genom Stadsledningskontorets utvecklingsmedel inom funktionshinderområdet efter beslut av Göteborgs stads funktionshinderråd. Projektet är nu avslutat och pågick under två år.

Samverkande parter
Projektet drivs av stadsdelarna Majorna-Linné, Centrum och Västra Göteborg inom Göteborgs kommun i samverkan med DART.

Bakgrund
Forskningsprojektet RiFS (Riktat FöräldraStöd) som drivs av Göteborgs universitet med samarbetspartners uppmärksammar hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever samhällets stöd. En slutsats är att föräldrar upplever att stödet minskar ju äldre barnen blir. Stadsdelarnas folkhälsoarbete har i mindre utsträckning vänt sig till målgruppen föräldrar till äldre barn med funktionsnedsättning.

Syfte
Projektets övergripande syfte är att undersöka behov av och utforma stöd för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i åldern 16-25 år. Målsättningarna för projektet inkluderar stärkt föräldradelaktighet i beslutsprocesser kring den unge samt ökad kunskap hos föräldrar och professionella kring rättighetslagstiftning. Hjälpmedel inom kommunikation och kognition av nytta för familjen vid den unges övergång till vuxenlivet utgör ett särskilt fokusområde.

Metod
Under projektets första halvår kartlades föräldrarnas upplevelser genom fokusgrupper. Fyra huvudsakliga problemområden identifierades; bristande kunskap om rättigheter och samhällsstöd, begränsad delaktighet efter den unges myndighetsinträde, svag samordning mellan samhällsaktörer samt brister i professionellas bemötande av den unge och föräldern. Resultaten ligger till grund för ett flertal pågående aktiviteter. En proaktiv föräldrautbildning för målgruppen har tagits fram av en föräldragrupp i samverkan med projektledare och relevanta samhällsaktörer. En provversion erbjöds föräldrar under hösten 2014 och projektet kommer nu att anordna två utbildningsomgångar under 2015. Frågor kring föräldradelaktighet behandlas inom både myndighetsutövning och boenden med föräldrar som aktiv part. Kunskapshöjande insatser genomförs med både föräldrar och professionella i form av föreläsningar och kommunikationsutbildningar där DART spelar en viktig roll.

Läs mer om projektet här: http://goteborg.se/wps/portal/enheter/projekt/foraldrastod16-25/

Resultat


Kontaktperson på DART
Ulrika Ferm, ulrika.ferm@vgregion.se, 0707-850210