KOMPIS – Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

Samverkande parter
DART, särskoleverksamhet i Göteborgs kommun, förskoleverksamhet i Lerums kommun, Specialpedagogiska skolmyndigheten i Göteborg.

Finansiering
SiS-medel – särskilda insatser i skolan, SPSM 2009-2011. Märta och Gustaf Ågrens stiftelse.  

Bakgrund
KOMPIS är namnet på ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring kommunikationsstöd, i skola och förskola. Projektet påbörjades 2009 och viss vidareutveckling framförallt för förskola sker för närvarande inom ramen för ordinarie verksamhet. Grundtanken i KOMPIS är att bättre tillgodse rätten till kommunikation genom att skapa en kommunikativ miljö där kommunikation med AKK används som en naturlig del i skola och förskola. Huvudfokus ligger på användning av sk.pekprat dvs att man stödjer sitt tal genom att peka på bilder, föremål och/eller talande hjälpmedel/appar. Med fördel kombineras detta med tecken som AKK sk. TAKK. En viktig del i KOMPIS är utbildning om kommunikation och stöd som ett arbetslag tar till sig steg för steg under 6 tillfällen à 1,5-2 timmar. På DARTs hemsida återfinns det AKK-material som utvecklats.

Syfte
Att utvärdera KOMPIS-modellen dvs utbildning och användning av kommunikationsstödjande strategier i särskola med avseende på 1) personalens och föräldrarnas åsikter och  2) på utvecklingen hos eleverna.

Metod
I en pilotutvärdering 2010-2011 på fyra särskolor för barn med autism och utvecklingsstörning användes enkäter och en loggbok med bedömningsskala för kommunikation och känsloläge.

Resultat
Resultaten på utvärderingsenkäterna visade på ett totalt medelvärde på 3,5p (s=0,7) för personalen och 3,2p (s=0,6) för föräldrarna, på skalan 1-5, vilket antyder en generell tillfredsställelse. Ingen signifikant förändring gällande elevernas kommunikation, känsloläge och samspel kunde påvisas i denna pilotutvärdering. I en uppföljning ett år senare på två av skolorna framkom en positiv förändring som var signifikant med avseende på elevernas känsloläge.

Framtid
Det finns ett stort intresse för KOMPIS-modellen och arbete pågår för att hitta finansiering till det fortsatt utveckling och forskning. Under hösten 2013 kommer DART att erbjuda utbildning till KOMPIS-handledare.

Publikationer
Utvärdering av KOMPIS - kommunikation genom pekprat i skolmiljö för elever med autism och utvecklingsstörning - Wallin, S & Widstam, F. (2011)