Konsekvenser av IT-insatser till personer med autism

Detta projekt utfördes 1999-2000 på uppdrag av Hjälpmedelsinsitutet. Inom ramen för projektet undersöktes i vilken omfattning IT-hjälpmedel används av personer med autism och vilka erfarenheter som finns inom området. En enkät skickades ut till svenska barn- respektive vuxenhabiliteringar samt till hjälpmedelscentraler. Litteraturstudier utfördes även med sökning i såväl svenska som internationella databaser. Sammanfattningsvis visade det sig att området är väldigt lite och dåligt beforskat. Även användning av hjälpmedel av mer lågteknologisk karaktär som använts längre inom området, såsom bilder och bildprogram, är tämligen lite studerat. Vid den svenska enkätundersökningen framkom en genomgående positiv och förhoppningsfull inställning till att använda IT-baserade hjälpmedel till personer med autism, men att man däremot ännu inte kommit igång med att förskriva hjälpmedel i någon större omfattning. Allmänt efterlystes mer kunskap, i synnerhet när det gäller kommunikationshjälpmedel och metodik. I den resulterande rapporten redovisas dessa resultat tillsammans med två fallbeskrivningar av barn med med autism som använder datorbaserade kommunikationshjälpmedel.

Den kompletta projektapporten finner du här i pdf-format, men du kan också beställa ett tryckt exemplar i lite mer lättillgängligt format genom Hjälpmedelsinstitutets skrift med samma namn, best.nr. 01329 .

Projektansvarig: Gunilla Thunberg, logoped, DART.


Tillbaka