LekBot - en talande och lekande robot för barn med funktionsnedsättning

Finansiering
Projektet finansieras av Vinnova med totalt 1,5 mkr samt av projektparterna själva.

Samverkande parter
Projektet genomförs av tre parter: Talkamatic AB (projektledning), Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs Unviersitet samt DART vid drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Gruppen som arbetar med LekBot består huvudsakligen av
Alexander Berman (Talkamatic) Britt Claesson (DART), Cajsa Ottesjö
(GU), Fredrik Kronlid (Talkamatic), Ingrid Mattsson Müller (DART) och
Stina Ericsson (GU). Projektet löper fram till september 2011.

Bakgrund
Spontana och självständiga leksituationer är en bristvara för många barn med funktionsnedsättning. Det är också ont om situationer där barn med och utan funktionsnedsättning kan leka på lika villkor.

Syfte
Syftet med projektet är att bygga en leksak som är rolig att använda och som erbjuder möjlighet till spontan, självständig lek. Leksaken skall vara enkel att använda, både för barnen och för de vuxna som finns i barnens vardag.

Metod
Målgruppen är barn, som till följd av funktionsnedsättning har svårt att genomföra lekaktiviteter på egen hand. I projektet deltar 6 barn; 3 kamratpar tillsammans med en resursperson/pedagog på tre förskolor. 1 barn i varje par har ett rörelsehinder och stora talsvårigheter.  På förskolorna finns en leksaksrobot, i form av en humla, utplacerad så barnen kan leka med denna i sin naturliga miljö. Leken filmas med jämna mellanrum och filmerna kommer att analyseras med avseende på samspel och kommunikation mellan barnen och funktionalitet hos leksaken.
Leksaken är en robot byggd av Lego Mindstorms NXT med tillhörande PC med pekskärm. Barnet styr roboten genom att trycka på bildsymboler på pekskärmen. När barnet aktiverar en bild, läses ett yttrande kopplat till bilden upp, och roboten svarar på yttrandet. På så sätt deltar barnet i en dialog utan att ha ett eget talat språk. Roboten kan föra dialoger om vart den skall köra etc. Utvecklingen av systemet sker i möjligaste mån utifrån deltagarnas önskemål och synpunkter.

Produkter/material
Projektet letar aktivt efter en producent av leksaken som gör att den kan erbjudas på marknaden.

Publikationer
En broschyr som beskriver LekBot

Abstract för poster på den tredje Swedish Language Technology Conference (SLTC 2010) Linköping 28-29 oktober 2010 (på engelska)

Artikel presenterad på den andra Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies (SLPAT 2011), Edinburgh 30 juli 2011

Ett nyhetsinslag i TV4, 21 juni 2011

Projektledare:
Fredrik Kronlid, Talkamatic AB

LekBots hemsida
http://clt.gu.se/research/lekbot

Kontaktperson på DART:
Ingrid Mattsson Müller, ingrid.mattsson-muller@vgregion.se,
Telefon 031-342 08 11

Tillbaka