PRAGMA

pragmatiskt organiserade kommunikationskartor för barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Finansiering
Projektet finansieras av Arvsfonden.
Startade 2008 och beräknas att pågå under 2011.

Samverkande parter
Projekt drivs av DART tillsammans med RBU i Göteborg med omnejd.

Referensgrupp
RBU i Göteborg med omnejd, Caterine Fathers och Anne-Lie Jordansson
Specialpedagogiska institutet, specialpedagog Anna-Karin Mattiasson–Ewelind
DaKo Halmstad, logoped Bitte Rydeman
DART, DSBUS logoped Ulrika Ferm och logoped Gunilla Thunberg

Bakgrund
En förutsättning för att barn ska kunna kommunicera och utveckla sin kommunikation är att personer runt barnet har kunskap och stöd i sitt arbete med att vidmakthålla och utveckla kommunikationen mellan barnet och omgivningen. Den typ av kommunikationsböcker som vi har utgått från är pragmatiskt organiserade kommunikationsböcker. Detta är en typ av böcker som har presenterats och utvecklats av Gayle Porter logoped från Australien. I en pragmatiska organiserad kommunikationsbok tar man hänsyn till hur språket används och utgår från de kommunikativa behov som barnet och samtalsparten har. Användningen av böckerna förutsätter att samtalsparten är modell för barnet och använder bildstöd in kommunikation med barnet.

Syfte
Projektets mål är att ge barn med omfattande kommunikationssvårigheter och personer i dess närhet bättre förutsättningar att kommunicera med bildbaserade kommunikationsböcker.

Metod
Projektets målgrupp är barn med omfattande kommunikationssvårigheter, deras föräldrar och pedagoger som arbetar med barnen i förskoleverksamhet, grundskola och grundsärskola. Under 2010 har vi arbetet med en samarbetsgrupp som består av föräldrar och pedagoger till 11 barn. Barnen har olika diagnoser, men alla har omfattande kommunikationssvårigheter. Samarbetsgruppen har, tillsammans med personal i projektet, utvecklat, använt och utvärderat kommunikationsböcker. Samarbetsgruppen har träffats regelbundet, ungefär en gång i månaden, under ett års tid. Personalen i projektet har fungerat som handledare i arbetet med hur kommunikationsböckerna ska anpassas och användas. Böckerna har färdigställts av projektets personal.

Resultat
Under projektets tredje år kommer resultat att sammanställas och presenteras. Vi kommer att utvärdera användningen av kommunikationsböckerna, samarbetet hem & skola samt hur barnens användning av kommunikativa funktioner och användning/förståelse av ord eventuellt förändrats.

Framtid
Projektet kommer också att vara värdefullt för föräldrar och personer som arbetar inom habilitering och andra verksamheter som riktar sig till barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Produkter/material
Inom projektet kommer vi att samla kunskap och erfarenheter kring användning av pragmatisk organiserade kommunikationsböcker. De böcker som har utvecklats, används och utvärderats kommer att finnas tillgängliga på DARTs hemsida. Vi kommer att beskriva hur vi har arbetat tillsammans samarbetsgruppen vilket ger en modell för hur bildbaserade kommunikationsböcker kan introduceras i hem & skola. Projektet kommer eventuellt att ha en egen hemsida där allt material finns tillgängligt.

Projektledare
Anna Carlstrand, 031-342 08 10, anna.carlstrand@vgregion.se

Om du är intresserad av att veta mer om projektet kontakta någon av oss i projektgruppen.

Här finns lite nedladdningsbart material

Länkar
Artikel om PRAGMA i Föräldrakraft
Artikel om PRAGMA i Logopednytt