Samtalsmatta som stöd för kommunikation mellan personer som har Parkinsons sjukdom och närståendeFinansiering
Parkinsonfonden 2011-2012, NHR-fonden 2013

Samverkande parter
DART, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Enheten för logopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Language and Communication Research, University College London

Referensgrupp
Projektet har förankrats hos Parkinsonföreningen i västra Sverige. Professor Lena Hartelius, Sahlgrenska akademin, var mentor i samband med projektstart.

Bakgrund
Samtalsmatta har använts i samtal mellan vuxna som har kognitiva och kommunikativa svårigheter och närstående. Utvärderingar tyder på ökad kommunikationseffektivitet för många och upplevelser av ökad delaktighet hos de flesta.

Datainsamling juni 2011 - maj 2012. Databearbetning och författande av artikel 2013 - 2015.

Syfte
Projektets övergripande syfte är att förbättra möjligheterna för personer som har Parkinsons sjukdom (PS) och närstående att samtala om vardagliga behov, vård, omsorg och annat i vardagslivet som kan ha förändrats till följd av sjukdomen. I projektet undersöks kommunikationseffektivitet, upplevelser av delaktighet i samtal och samspelsstrategier med och utan samtalsmatta.

Metod
Nio par av personer som har PS och närstående deltar i projektet genom att ta fram bild- och frågematerial till samtalsmatta, genomföra samtal om vardagsliv och kommunikation med och utan samtalsmatta i hemmet, samt delta i en enkätbaserad intervju om upplevelser kring samtalen. Samtalen har filmats och analyseras med samtalsanalys (CA).

Resultat
I analysen har särskild vikt lagts vid de strategier paren använder då de tycker olika. Att förhandla om olika åsikter kring personliga frågor var emellanåt en komplicerad process i vilken personen med PS riskerade att inte vara helt involverad. Ett mer aktivt och beslutsamt ställningstagande från personen med PS påverkade dennes delaktighet i samtalet positivt. Olika strategier och vikten av att samtalspartners känner till och är uppmärksamma på de svårigheter som kan uppstå i den här typen av samtal diskuteras.  

Publikationer

  • ParkinsonJournalen nr 4 2010, nr 3 2012.
  • Ferm, U., Bloch, S., & Saldert, C. Negotiating disagreement in picture symbol supported decision making. Kommer att publiceras i Journal of Interactional Research in Communication Disorders.


Projektledare
Ulrika Ferm, ulrika.ferm@vgregion.se, 0707-850210