Ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - föräldrars och yrkesverksammas uppfattning om vinster, hinder och förutsättningar

mars 2014-maj 2016

Introduktion
Barn med komplex flerfunktionsnedsättning är en heterogen grupp och deras problem kan innefatta såväl motoriska som kognitiva svårigheter. De kan ha stora svårigheter och vara beroende av en vuxen vid sin sida för att kunna kommunicera, leka och utföra andra dagliga aktiviteter. Deras möjligheter att kommunicera är ofta mycket begränsade och de har behov av långvariga insatser och stöd för sin kommunikation. Ett vanligt sätt för dessa barn att visa sina intentioner är att peka med blicken, varför möjligheten att använda ögonstyrda datorer som hjälpmedel är intressant. Det finns behov av mer kunskap kring hur och för vad barn med flerfunktionsnedsättning använder ögonstyrd dator, och vilka faktorer som påverkar användningen. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur anhöriga och professionella resonerar kring vilken nytta barnen har av sina datorer samt att utforska erfarenheter kring vilka faktorer som påverkar användbarheten, speciellt som kommunikationshjälpmedel.

Metod
En kvalitativ forskningsansats har använts med semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner i barnets omgivning. Materialet har analyserats med Innehållsanalys för att identifiera både likheter och skillnader. Elva personer accepterade att delta i studien.  

Resultat
I analysprocessen framkom tre kategorier med tolv underkategorier. Fördelar med ögonstyrd dator för barnen beskrevs i termer av ökad självkänsla, social interaktion, lärande och effektivt datoranvändande. Otillgänglighet, ansvarsproblem och tekniska svårigheter sågs som hinder medan viktiga förutsättningar enligt informanterna var tid, samarbete, inspirerande innehåll, kunskap och tillrättalagda situationer.  

Slutsats
I studien framkom att ögonstyrd dator, rätt använd, kan ge barn med flerfunktionsnedsättning nya möjligheter att kommunicera, interagera och utföra aktiviteter självständigt. Mest framgångsrikt verkar det vara med dedikerad tid, samarbete i barnets nära omgivning, kontinuerlig och regelbunden uppföljning samt stöd från experter. Ett inspirerande innehåll och att skapa förutsättningar var också viktiga faktorer. Barn med flerfunktionsnedsättning som innefattar svåra motoriska begränsningar samt kommunikativa och kognitiva problem bör få möjlighet, även om det initialt är svårt för dem, att prova att använda ögonstyrd dator, om detta är deras enda möjlighet att få tillgång till ett högteknologiskt kommunikationshjälpmedel.

Projektledare
Eva Holmqvist, eva.holmqvist@vgregion.se, 031-342 08 03