Penn State Literacy Instruction Curriculum

Janice Light och David McNaughton

Detta dokument är en sammanfattande översättning av Penn States läs- och skrivinlärningsprogram för elever med kommunikationssvårigheter på grund av autismspektrumtillstånd, cerebral pares, Downs syndrom, utvecklingsstörning, dyspraxi eller flerfunktionsnedsättning.

Översättningen är gjord av Gunilla Thunberg, leg logoped och fil. dr i allmän språkvetenskap och verksam vid DART.

Översättningen utgår från texten så som den presenteras på Penn States hemsida.
Hemsidan har syftet att informera om de olika förmågor som tränas i programmet, hur detta kan göras och visa videoexempel på hur detta kan ske. Översättningen ska kunna läsas fristående men skall också fungerar som ett stöd för att förstå innehållet i den engelska texten och programmet. Helst bör den därför läsas och användas tillsammans med den utförligare texten på hemsidan där det också finns möjlighet att se på videoillustrationer. På hemsidan kan man också gå till fliken Student Success Stories för att få ta del av ett antal lyckliga fallbeskrivningar. Under denna flik återfinns också fler videoexempel.