Evidens: Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering


Utredning | Remiss för utredning på DART | Kostnad | Evidens: tidiga insatser


April 2011

Gunilla Thunberg, logoped och fil Dr på DART har på uppdrag av Sveriges Habiliteringschefers förening lett en grupp som sammanställt evidens för tidiga språk- och kommunikationsinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och den 1/4 publicerades rapporten och rekommendationerna på Sveriges Habiliteringsschefers förenings hemsida. Det finns mycket spännande att ta del av när det gäller tidiga AKK-insatser så missa inte denna viktiga rapport!

December 2012
Nästan som en julklapp så har nu rapporten om "Tidiga kommunikations och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering" uppdaterats med ny spännande information. Denna rapport utgör en av de studier som är gjorda på uppdrag av Sveriges Habiliteringschefers förening och som avser att vara ett stöd för utveckling och kvalitetssäkring av svensk habilteringsverksamhet. Gunilla Thunberg på DART är vetenskaplig ledare för den grupp av habiliterignspersonal som utfört arbetet.

Ytterligare 24 studier har granskats i denna uppdatering och fogats till de tidigare 82 som publicerades april 2011. Som tidigare är ungeför häften av studierna inom detta område gjorda på barn med autism. Rönen i de nya studierna stärker huvudsakligen den tidigare evidensen men har också lett fram till några mindre revideringar i rekommendationerna. I korthet kan man säga att evidensen för AKK-insatser stärkts och i synnerhet att AKK även stimulerar talutveckling. Vidare så visar nu flera nya vetenskapligt välgjorda studier att kommunikationsinsatser som genomförs i den naturliga miljön (oftast hemma) och där terapeuten först visar föräldrarna hur man kan stimulera kommunikation inom ramen för lek och naturligt samspel och sedan ger handledning, kan ge mycket goda resultat. Intensiteten behöver heller inte vara så hög för att ändå uppnå mycket goda effekter. I en studie påvisas också att kvalitet kan vara en lika viktig faktor som kvantitet när det gäller effekt av kommunikationinsatser.

Ladda hem rapporten här:
http://www.habiliteringschefer.se/ebh/kommunikation/kommunikation.html