Remiss för utredning på DART

Utredning | Remiss för utredning på DART | Kostnad | Information med bildstöd


Vårdbegäran från vårdinstans

Remissen fylls i av ansvarig personal (t ex arbetsterapeut, logoped eller läkare) inom sjukvård, habilitering eller annan vårdinstans. När ni har fyllt i remissen och skickat tillbaka den till oss per brev, placeras ärendet i kö. Om ni redan på förhand vet att ni önskar handledning eller gemensam problemlösning anger ni detta i remissen. Inom sex veckor kallas den som skickat remissen till ett remissmöte. I och med detta möte, där vi stämmer av och ni får förslag på hur ni kan sätta igång på hemmaplan, påbörjas utredningen. Vi ser det som mycket positivt när ansvariga stämmer av med oss mellan remiss- och planeringsmöte. Vi finns tillgängliga per telefon.

Det är viktigt att patient och anhöriga eller andra företrädare deltar i beslut om kontakt med DART. Den som ansvarar för remissen till DART ansvarar också för att informera patient och anhöriga om vad en DART-utredning innebär och om att man kan välja mellan handledning och gemensam problemlösning. Patienter och anhöriga bör informeras om för- och nackdelar med respektive arbetssätt samt erbjudas möjlighet att uttrycka sina önskemål i frågan.

Här finns remisserna:

  • Remiss för Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen finns i journalsystemet Asynja Visph. Fyll i den där, skriv sedan ut den och skicka per post till DART.
  • Remiss för övriga

Egen vårdbegäran av patient, anhörig eller annan företrädare

Man kan också skriva en egen vårdbegäran, även kallad egenremiss, till DART. För att en utredning på DART ska utföras krävs att det finns en mottagande vårdinstans för de insatser utredningen kan resultera i. Innan man skriver en egenremiss måste man därför komma överens med ansvarig vårdinstans, exempelvis habilitering.

När remissen kommer till DART kontrollerar vi att det finns en mottagare på hemmaplan. Om det inte finns en mottagare så får ni ett remissvar där det står att utredning inte är aktuell. Om det finns en mottagare kommer ni att placeras i kö och tillsammans med representant från denna enhet kallas till remissmöte inom sex veckor. I och med detta möte, där vi stämmer av och ni får förslag på hur ni kan sätta igång på hemmaplan, påbörjas utredningen. Ni arbetar vidare på egen hand tills det är dags för planeringsmöte. Support från DART ges per telefon.

Kostnad

En kommunikationsstödsutredning på DART - handledning eller gemensam problemlösning - är kostnadsfri för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. För vuxna patienter måste betalningsansvarig anges på remissen. Andra regioner, landsting och verksamheter betalar för patienters utredning. Vi gör en uppskattning av tidsåtgången i varje enskilt ärende och utfärdar offert. Observera att man som patient inte får betala för egen utredning på DART.

Uteblivet besök och sent återbud

Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras enligt gällande taxa.